De katholieke kerk heeft zich zo goed als teruggetrokken uit de crematoria en funeraria. Priesters en diakens krijgen van hun hiërarchische oversten niet langer de toelating om daar uitvaarten voor te gaan.
De realiteit is dat steeds meer mensen kiezen voor een uitvaart buiten het kerkgebouw, maar daarom niet los van christelijke zingeving.
Wij kiezen ervoor om ons ook bij het levenseinde van een dierbare ten volle te engageren en de nabestaanden, overmand door verdriet, te begeleiden bij de voorbereiding en het voorgaan van de uitvaartdienst.
Het is daarbij van primordiaal belang dat het leven van de dierbare overledenen herkenbaar is in woord, beeld, muziek en symboliek.

Wie vroeger praktische schikkingen wil treffen in verband met de invulling van de eigen uitvaart kan hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van de organisatie.

Richtprijs

Onze organisatie is niet gesubsidieerd zoals de kerk en sommige vrijzinnige organisaties. Wij moeten dus in eigen middelen voorzien, daarom vragen wij een bijdrage van:


300 euro
+ vervoerskosten (€ 0.35/km)


Extra’s zijn soms mogelijk:
bv. boekjes, geluidsinstallatie, tekstverwerking, …

Extra foto’s en inzage in ons werk

U vindt verschillende foto’s en teksten terug via onze sociale media. Via deze manier willen we u een beter kijk geven op onze manier van werken.